079

 

B R A N I T E L J I

 

STATUS HRVATSKOG BRANITELJA  - STATUS DRAGOVOLJCA

 

ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIGOVIH OBITELJI

(NN 174/07, 92/05, 2/07, 107/07)

 

Članak  2.

 

Osoba koja nije ispunila uvjete za utvrđivanje statusa hrvatskog branitelja kao pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite ne može ostvariti ni status dragovoljca kao pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite.

 

„Odredbom članka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07 i 107/07) propisano je da je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a), te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata (stavak 1.). Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak, te obuka i priprema za odlazak na bojište) u vremenu od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. (stavak 2.).

          Sukladno odredbi članka 109. stavka 1. točke 1. istoga Zakona, status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju ili nakon provedenog upravnog postupka, ukoliko osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona nije upisana u službenu evidenciju, te o tome izdaju potvrdu.

          Na temelju podataka spisa predmeta Sud ocjenjuje da je tuženo tijelo zakonito postupilo kada je odbilo žalbu tužitelja protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen njegov zahtjev za izdavanje potvrde o statusu hrvatskog branitelja.  

Naime, neosporno je da je tužitelj postavio zahtjev za izdavanje potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata  kao pripadnik naoružanog odreda Narodne zaštite u razdoblju od 1. kolovoza do 27. prosinca 1991. godine.

Imajući u vidu naprijed citiranu odredbu članka 2. Zakona, koja propisuje da se pripadnost naoružanim odredima Narodne zaštite računa do 24. prosinca 1991. godine, očito je da tužitelj ne udovoljava zakonskom uvjetu da je u tim odredima proveo najmanje pet mjeseci, te nije bilo zakonske mogućnosti da se o zahtjevu tužitelja riješi na drugačiji način.

Pritom valja istaknuti da ovaj Sud ne prihvaća izraženo shvaćanje tuženoga tijela o mogućnosti pripadnosti odredima Narodne zaštite tek od 30. srpnja 1991., jer je takovo shvaćanje u suprotnosti s odredbom članka 2. stavka 2. Zakona, koja podrazumijeva pod oružanim otporom agresoru i djelovanjem u izravnoj svezi s tim otporom, vrijeme od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. Ne bi bilo zakonske zapreke da se sudjelovanje u odredima Narodne zaštite i prije 30. srpnja 1991. utvrdi kao oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom, međutim, kako je već naprijed navedeno, tužitelj traži status hrvatskog branitelja za vrijeme od 1. kolovoza 1991., pa u konkretnom slučaju shvaćanje tuženog tijela nije bilo od utjecaja na zakonitost rješenja. Pored toga, prema shvaćanju ovoga Suda, osoba koja nije stekla status hrvatskoga branitelja kao pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite jer u tim odredima nije provela najmanje 5 mjeseci,  ne može s iste osnove steći niti status dragovoljca iz Domovinskog rata u smislu odredaba stavka 3. i 4. članka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, svaki hrvatski branitelj ne mora biti dragovoljac iz Domovinskog rata, ali dragovoljac iz Domovinskog rata je u svakom slučaju hrvatski branitelj. Osoba koja nije ispunila zakonske uvjete za utvrđenje statusa hrvatskog branitelja kao pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite jer nije u tim odredima provela najmanje 5 mjeseci, ne može ostvariti niti status dragovoljca kao pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite u trajanju kraćem od 5 mjeseci.“

 

Upravni sud Republike Hrvatske, Us-3995/2006 od 13. studenoga 2008.