115

 

P R O S T O R N O   U R E Đ E N J E

 

ŠTO MORA SADRŽAVATI IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA

 

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

(NN 98/99)

Članak 3.

 

Iz izvoda iz prostornog plana mora biti vidljivo da se radi o građevini za koju nije potrebna lokacijska dozvola (obiteljska kuća), te mora sadržavati sve podatke o gradnji iz kojih se, obzirom na odredbe prostornog plana, mogu utvrditi elementi zahvata u prostoru (oblik i površina građevne čestice, površina na kojoj se može graditi građevina, visina, odnosno broj etaža objekta, udaljenost od međe i dr.) u smislu članka 36. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, kako bi se moglo ocijeniti je li zahvat u prostoru u skladu s tim planom.

 

«Iz podataka u spisu proizlazi da je investitoru A.B. iz K. izdata građevna dozvola za gradnju obiteljske kuće u K. na k.č. 1132/1 k.o. K. u skladu s glavnim projektom TD od veljače 2001. godine, kojeg je izradila tvrtka „A.s.“ iz S. K. Z.. Ista je izdata na temelju izvoda iz Generalnog urbanističkog plana mjesta K.T. „Z.g.“ 1/93 i „Službeni glasnik K.-z. ž.“ broj 4/97 i 3/98,  te Izvoda iz grafičkog dijela plana - Plana namjene površina.  

Odredbom članka 2. točke 13. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 52/99, 75/99 i 117/01) propisano je što se smatra obiteljskom kućom. To je građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevnoj čestici razvijene građevinske (bruto) površine do 400 m2, s najviše podrumom i dvije nadzemne etaže, sa najviše dva stana, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica spremišta i sl. ako se grade na toj građevnoj čestici.

Prema članku 2. i 3. Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koji se ne izdaje lokacijska dozvola ("Narodne novine", broj 98/99) i člankom 40. Zakona o gradnji koji određuje sadržaj glavnog projekta, za obiteljsku kuću nije potrebna lokacijska dozvola, nego projekt mora sadržavati izvod iz prostornog plana prema posebnom propisu.

Iz tog izvoda mora biti vidljivo da se radi o obiteljskoj kući za koju nije potrebna lokacijska dozvola, a isti također mora sadržavati sve one podatke o gradnji iz kojih se, obzirom na odredbe prostornog plana, mogu utvrditi elementi zahvata u prostoru (oblik i površina građevne parcele, površina na kojoj se može graditi građevina, visina, odnosno broj etaža objekta, udaljenost od međe i dr.) u smislu članka 36. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94 i 68/98) kako bi se moglo ocijeniti je li zahvat u prostoru u skladu s tim planom. U konkretnom slučaju iz navedenog Izvoda iz prostornog plana nisu vidljivi navedeni elementi pa ovaj sud ne može otkloniti prigovore tužitelja da izgradnja rečenog objekta nije odobrena u skladu s propisima.

Stoga u ponovljenom postupku u skladu s člankom 7. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91 i 103/96) treba utvrditi sve činjenice odlučne za procjenu je li gradnja objekta kakvu je zatražio investitor moguća prema postojećoj prostorno – planskoj dokumentaciji, te u skladu s time donijeti odgovarajuće rješenje.

U pogledu prigovora tužitelja da je u svezi ovog postupka već donesena presuda kojom je tužba tužitelja uvažena, napominje se da je presudom ovog suda Us-4373/99-6 od 4. srpnja 2001. tužba tužitelja uvažena ali je u tom postupku investitor A.B. tražio lokacijsku dozvolu za izgradnju stambeno-poslovne grade, dok u ovom postupku isti traži izgradnju obiteljske stambene kuće.»

 

Upravni sud Republike Hrvatske, Us-3655/2002 od 8. ožujka 2006.