U P R A V  N I   P O S T U P A K

 

OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA - ODGOVOR NA TUŽBU

 

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU                       028/1z

(NN 53/91, 103/96 - Odluka Ustavnog suda RH)

 

Članak 209.

 

Odgovor tuženog tijela na tužbu u upravnom sporu ne može nadoknaditi nedostatak valjanog obrazloženja osporenog rješenja donesenog u upravnom postupku.

 

„Iz spisa predmeta proizlazi da je  osporenim rješenjem odbijena prijava za priznanje patenta pod brojem P960249A koju je podnio tužitelj uz obrazloženje da je u postupku potpunog ispitivanja prijave patenta na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o patentima utvrđeno da predmetna prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje patenta, te nadalje uz obrazloženje da je na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o patentima dana 17. svibnja 2000. podnositelj prijave pismeno izvješten o rezultatu potpunog ispitivanja, te je pozvan na izjašnjenje o razlozima zbog kojih se traženo pravo ne može priznati, a da u ostavljenom roku tužitelj svojim pismenim izjašnjenjem o rezultatima provedenog ispitivanja nije navedeno ispitivanje opovrgao niti doveo u sumnju ni jednu od izričitih tvrdnji navedenih u rezultatu potpunog ispitivanja. Iz navedenih razloga tužiteljev zahtjev za prijavu za priznanje patenta je odbijen.

         Tek u odgovoru na tužbu tuženo tijelo obrazlaže iz kojih razloga se navedena prijava odbija te podrobno obrazlaže iz kojih razloga je utvrđeno da navedena prijava ne ispunjava uvjete za dobivanje zaštite patentom i obrazlaže zašto izum za koji je podnesena prijava za zaštitu patentom ne čini novo tehničko rješenje. Međutim, odgovor na tužbu ne može zamijeniti obrazloženje rješenja, tim više što se radi o rješenju protiv kojega nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

S obzirom na takovo stanje stvari osporenim rješenjem je povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Naime, odredbom članka 209. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj: 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) propisano je da obrazloženje rješenja mora sadržavati kratko izlaganje zahtjeva stranaka, utvrđeno činjenično stanje, prema potrebi i razloge koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahtjeva stranaka, pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kakvo je dano u dispozitivu.

         Kako osporeno rješenje nije obrazloženo sukladno odredbi članka 209. Zakona o općem upravnom postupku tuženo tijelo će u ponovnom postupku novim rješenjem odlučiti o zahtjevu tužitelja tako da ono bude obrazloženo sukladno navedenom propisu. 

Trebalo je stoga temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 53/91, 9/92 i 77/92), pobijano rješenje poništiti, s tim da tuženo tijelo donese novo rješenje pridržavajući se po članku 62. istog Zakona  pravnog shvaćanja suda i njegovih primjedaba u pogledu  postupka.“

 

Upravni sud Republike Hrvatske,  Us-6397-2001 od 20. listopada  2004.