REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-83/18-10

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja, u sjednici održanoj 29. ožujka 2018.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio 2. ožujka 2018. tužbu protiv tužene Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske radi nedonošenja rješenja o njegovom zahtjevu vezanom uz izvršenje rješenja tužene Klasa: UP/II-008-07/17-01/602, Urbroj: 401-01/05-17-2 od 25. rujna 2017. godine. Tim je rješenjem u povodu tužiteljeve žalbe poništeno rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) broj: 11/2017 od 24. srpnja 2017., te je tužitelju odobren pristup informaciji – preslici popisa svih korisnika kredita koje je HBOR kreditirala u razdoblju od 1. 5. do 30. 6. 2017. godine uz iznose kredita.

Presudom ovoga Suda poslovni broj: UsII-281/17-6 od 30. studenog 2017. godine odbijena je tužba HBOR-a pa je dostavom presude strankama osporeno rješenje od 25. rujna 2017. postalo pravomoćno, a protekom paricijskog roka i izvršno. Kako javnopravno tijelo – vlasnik informacije HBOR nije postupio po izvršnom i pravomoćnom rješenju te nije pružio tužitelju odobrene informacije to je tužitelj zatražio od tuženika izvršenje naprijed navedenog rješenja.

Nakon podnošenja tužbe javnopravno tijelo – HBOR je dana 9. ožujka 2018. godine postupio po rješenju tuženika od 25. rujna 2017., te je tužitelju omogućio pristup informacijama – preslikama svih korisnika kredita koje je odobrio HBOR u razdoblju od 1. 5. do 30. 6. 2017. uz iznose kredita o čemu je dostavljen dokaz i ovom Sudu.

Kako je dostavom navedenih preslika izvršeno rješenje tužene od 25. rujna 2017. godine to nije bilo osnove za donošenje rješenja o izvršenju navedenog rješenja niti za odlučivanje suda pa je upravni spor trebalo obustaviti.

Trebalo je stoga temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 29. ožujka 2018.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.