REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-82/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja, na sjednici vijeća održanoj 26. travnja 2018.

 

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu 2. ožujka 2018. podnio tužbu protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, radi nedonošenja rješenja o njegovom zahtjevu vezanom za izvršenje rješenja tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/141, urbroj: 401-01/05-06-07 od 24. kolovoza 2017. Tim je rješenjem u povodu žalbe tužitelja poništeno rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 02/2017 od 28. veljače 2017., te je tužitelju odobren pristup informaciji – preslici popisa svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreditirala u 2014., 2015. i 2016. godini.

Presudom ovog Suda poslovni broj: UsII-261/17-8 od 7. prosinca 2017. odbijen je tužbeni zahtjev Hrvatske banke za obnovu i razvitak za poništenje rješenja tuženika Povjerenika za informiranje od 24. kolovoza 2017., pa je dostavom presude  strankama osporeno rješenje od 24. kolovoza 2017. postalo  pravomoćno, a protekom paricijskog roka i izvršno. Kako Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije postupila po izvršnom i pravomoćnom rješenju, te nije pružila tužitelju odobrene informacije to je tužitelj zatražio od tuženika izvršenje naprijed navedenog rješenja.

Nakon podnošenja tužbe Hrvatska banka za obnovu i razvitak je dana 5. ožujka 2018. postupila po rješenju tuženika od 24. kolovoza 2017., te je tužitelju omoguće pristup traženim informacijama o čemu je dostavljen i dokaz ovom Sudu.

Kako je dostavom navedenih informacija izvršeno rješenje tuženika od 24. kolovoza 2017. to nije bilo osnove za donošenje rješenja o izvršenju navedenog rješenja, niti za odlučivanje suda pa je upravni spor trebalo obustaviti.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. u vezi s člankom 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) riješiti kao u izreci.

Odluka o troškovima spora donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima, budući da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58.stavka 1. navedenog Zakona, već je upravni spor obustavljen pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva  tužitelja  za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno navedenoj odredbi članka 79.stavka 4. Zakona o upravnim sporovima svaka stranka snosi svoje troškove spora.

 

U Zagrebu 26. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

 

Blanša Turić, v.r.