REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-80/18-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, mr. sc.Ivice Kujundžića i  Eveline Čolović Tomić, članova vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke , u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica, odvjetnica S. D., Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku, na sjednici vijeća održanoj  17. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 2. ožujka 2018. godine podnio tužbu ovom Sudu tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da odluči o pravodobno podnesenoj žalbi zbog toga što Općina P., povodom zahtjeva tužitelja za pristup informacijama  broj 17-5114/17-198/415 od 13. prosinca 2017., nije pravodobno odlučila te je zatražio da sud naloži tuženiku da u roku od osam dana odluči o žalbi u vezi sa šutnjom javnopravnog tijela.

            U tužbi ističe da u propisanom roku iz Zakona o pravu na pristup informacijama tuženik, koji je istekao 19. veljače 2018., nije donio odluku u žalbi.

            Tuženik je, na traženje ovog Suda, dostavio spis predmeta te se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem obavještava Sud da je u međuvremenu riješio tužiteljevu žalbu rješenjem KLASA: UP/II-008-07/18-01/238 URBROJ: 401-01/20-18-1 od 28.ožujka 2018., koje je i  dostavio. Predlaže Sudu, obustaviti spor.

            Odgovor tuženika dostavljen je tužitelju, uredno. Tužitelj se nije očitovao na primljeni odgovor na tužbu.

            Predmet ovog spora je ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu iz članka 3. stavka 3.Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS)- tzv. šutnja uprave.

            Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

         Tuženik je prekinuo šutnju uprave donošenjem naprijed označenog rješenja o žalbi tužitelja pa su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu predmetnog upravnog spora.

         Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1.ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu, 17. svibnja 2018.

 

                                                                                                        Predsjednica vijeća                                                                                                                        

Senka Orlić-Zaninović, v.r.