REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-79/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, Blanše Turić i mr. sc. Mirjane Juričić članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja  H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 29. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbija se zahtjev tužitelja H. Š. iz Z. za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe koju je podnio tuženiku 19. siječnja 2018., zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane Općine B. V.

Tužitelj u tužbi navodi da rješenje o njegovoj žalbi nije doneseno niti dostavljeno u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe, pa predlaže da se žalba usvoji te da tuženik naloži Općini B. V. da u roku od 8 dana odluči o zahtjevu za pristup informacijama. Tužitelj je zatražio da Sud naloži tuženiku da mu nadoknadi troškove upravnog spora u iznosu od 2.500,00 kuna.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da je rješavajući o žalbi tužitelja, donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/118, urbroj: 401-01/20-18-1 od 13. ožujka 2018. kojim je obustavljen postupak po žalbi tužitelja. Tuženik ukazuje kako je 19. siječnja 2018. zaprimio tužiteljevu žalbu, te je odmah po zaprimanju iste, dana 24. siječnja 2018. od Općine B. V. zatraženo očitovanje u smislu članka 119. Zakona o općem upravnom postupku o razlozima nerješavanja zahtjeva tužitelja za pristup informacijama. Dana 8. veljače 2018. tuženik je zaprimio e-mail prvostupanjskog tijela od 29. siječnja 2018., iz kojeg proizlazi da je zahtjev tužitelja riješen na način da je tužitelj obaviješten da načelnik Općine B. V. nema savjetnike. Međutim, uvidom u spis predmeta utvrđeno je da e-mail prvostupanjskog tijela od 29. siječnja 2018. očitom omaškom prvostupanjskog tijela je upućen na e-mail adresu umjesto na ispravnu adresu ... S obzirom na to tuženik je 22. ožujka 2018. donio rješenje o obnovi postupka okončanog rješenjem tuženika od 13. ožujka 2018., te kako je u postupku utvrđeno da je naknadno tužitelju uredno dostavljen odgovor prvostupanjskog tijela od 29. siječnja 2018., što je detaljno obrazloženo u rješenju tuženika od 22. ožujka 2018., u ponovljenom postupku doneseno je rješenje o obustavi postupka.

Slijedom navedenog, a s obzirom na to da je tužitelj dobio zatraženu informaciju, tuženik predlaže da Sud obustavi postupak po tužbi tužitelja. U odnosu na trošak postupka ističe da se postavlja pitanje opravdanosti dosuđivanja troška sastava tužbe po odvjetniku, s obzirom da je uz istu potrebno samo priložiti dokaz o pokretanju postupka u smislu članka 23. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima, te se ukazuje da je tužitelj samostalno podnosio tužbe u većem broju predmeta pred ovim Sudom radi šutnje uprave a niti jedna od tih tužbi nije bila neuredna ili na drugi način nepravodobna za odlučivanje.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu, na koji se tužitelj nije očitovao. 

Razmatrajući dostavljeni spis predmeta Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane Općine B. V. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/118, urbroj: 401-01/10-18-4 od 22. ožujka 2018., kojim je odlučio u predmetnoj stvari.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. istog Zakona odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Odluka o troškovima spora donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima budući da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavka 1. istog Zakona, već je upravni spor obustavljen, pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno navedenoj odredbi članka 79. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima svaka stranka snosi svoje troškove spora.

 

 

U Zagrebu 29. ožujka 2018.

                                   

                                                                        Predsjednik vijeća

Boris Marković, v.r.