REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-74/18-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice mr. B. L., S... k. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje  Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 28. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je podnijela tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njene žalbe izjavljene protiv rješenja  bolnice K. T., broj: 05-10/12-2017 od 18. rujna 2017., kojim je temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), odbijen zahtjev za pristup informacijama.

Tužiteljica u tužbi navodi da Povjerenik nije riješio njenu žalbu koja je podnesena 28. rujna 2017., te predlaže da se naloži Povjereniku donošenje rješenja.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je povodom žalbe doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/939, urbroj: 401-01/10-18-5 od 12. ožujka 2018., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje i žaliteljici omogućen pristup informacijama, a koje rješenje u prilogu dostavlja. Predlaže postupak obustaviti.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS), tužiteljici je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. ZUS-a, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužiteljice proizlazi da je tužiteljica pokrenula upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njenoj žalbi, a koju je izjavila protiv rješenja bolnice K. T., broj 05-10/12-2017 od 18. rujna 2017., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za pristup informacijama. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/939, urbroj: 401-01/10-18-5 od 12. ožujka 2018., kojim je poništio naprijed navedeno rješenje i tužiteljici odobrio pristup informacijama iz razloga navedenih u obrazloženju tog rješenja.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužiteljice pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 28. ožujka 2018.

 

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.