REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-73/18-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i  dr.sc. Sanje Otočan, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužiteljice mr. B. L., S. K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., radi nedonošenja rješenja u postupku prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 17. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je dana 26. veljače 2018. godine podnijela tužbu nazvanu žalba zbog nedonošenja rješenja u zakonskom roku od strane Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u vezi podnesene žalbe i istome 8. studenog 2017. godine na rješenje o zahtjevu za pristup informacijama, bolnice K. t. broj: 05-10/162017. Navedena tužba poslana je na odgovor Povjereniku, Povjerenik je u odgovoru na tužbu istaknuo da predlaže da se upravni spor obustavi budući da je donio rješenje, povodom žalbe tužiteljice, klasa: UP/II-008-07/17-01/1069, ur,broj: 401-01/06-18-3 od 19. ožujka 2018.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17 dalje u tekstu ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1 i 2. te člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovog Zakona.

Kako je tuženik u cijelosti postupio po tužbenom zahtjevu, te donio rješenje, trebalo je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a odlučiti kao i u izreci.       

 

U Zagrebu 17. svibnja 2018.

 

Predsjednica vijeća:

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.