REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-72/18-3

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja B. L. iz S. K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja o žalbi, na sjednici vijeća održanoj 15. svibnja 2018.

 

 

r i j e š i o    j e

 

 

Tužba se odbacuje.

 

 

Obrazloženje

 

 

Tužiteljica je ovome Sudu podnijela tužbu, pogrešno nazvanom žalbom, zbog nerješavanja predmeta u zakonskom roku od strane Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u vezi rješavanja njezine žalbe podnesene 15. studenog 2017. godine.

Kako uz tužbu nije priložila dokaze o tome da je uopće izjavila žalbu tuženiku to je Sud rješenjem od 13. ožujka 2018. godine pozvao tužiteljicu da dostavi rješenje kojim je odlučeno o njezinom zahtjevu, rješenje protiv kojeg je izjavila žalbu, te dokaz o trenutku pokretanja upravnog postupka uz upozorenje da će se tužba odbacit kao neuredna ukoliko u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe.

Naime, prema odredbi članka 29. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-  dalje:  ZUS) ako tužba ne sadržava propisane dijelove ili je nerazumljiva, pozva će se tužitelj da u određenom roku otkloni nedostatke tužbe i upozoriti će se na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda. Prema stavku 2. istoga članka Zakona, ako tužitelj u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, a oni su takvi da sprječavaju rad suda, sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu.

Kako tužiteljica nije udovoljila traženju Suda i nije otklonila uočene nedostatke, a oni su takvi da sprječavaju rad suda po tužbi trebalo je temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima tužbu kao neurednu odbaciti.

 

U Zagrebu 15. svibnja 2018.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.