REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-70/18-5

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S… K. – Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 16. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

                                               

Obrazloženje

 

Tužiteljica je dana 26. veljače 2018. godine podnijela tužbu ovom Sudu (pogrešno nazvanom žalba) iz razloga što tuženik nije odlučio o njezinoj žalbi podnesenoj protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/18-2017 od 2. siječnja 2018. godine. Predlaže naložiti tuženiku odlučiti o žalbi tužiteljice protiv naprijed citiranog rješenja.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu tužiteljice ističući, da je u međuvremenu rješavajući u žalbenom postupku donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/178, urbroj: 401-01/06-18-3 od 29. ožujka 2018. godine, koje rješenje je dostavljeno u prilogu. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja bolnice K. T. od 2. siječnja 2018. godine.

Tužiteljici je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema odredbi članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, i odredbom članka 43. stavak 1. citiranog Zakona.

Iz tužbe tužiteljice, kao i očitovanja tuženika, proizlazi da je tužiteljica pokrenula upravni spor s obzirom da tuženik nije donio odluku o njenoj žalbi, protiv naprijed citiranog rješenja od 2. siječnja 2018. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužiteljice za pristup zatraženim informacijama.

Slijedom navedenog, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužiteljice donošenjem navedenog rješenja od 29. ožujka 2018. godine, radi čega ovaj Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani naprijed citiranom odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., u vezi članka 43. stavak 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 16. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                     Mirjana Čačić, v.r.