REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-69/18-5

 

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S... K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., u upravnom sporu radi nedonošenja rješenja po žalbi, na sjednici vijeća održanoj 16. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je protiv tuženika pokrenula upravni spor iz razloga što tuženik nije u zakonom propisanom roku donio rješenje u svezi sa žalbom koju je tužiteljica podnijela protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/20-2017 od 2. siječnja 2018.

Sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17.), tuženik je pozvan da dostavi odgovor na tužbu.

Podneskom od 26. ožujka 2018., tuženik se očitovao na tužbene navode te je dostavio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/177, urbroj: 401-01/06-18-2 od 26. ožujka 2018.

O navedenom tužiteljica je obaviještena podneskom ovog Suda od 16. travnja 2018. godine.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor, između ostalog, ako nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona. Odredbom članka 43. stavka 1. ovog Zakona, propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Kako je tuženik postupio prema tužbenom zahtjevu, odnosno donio je rješenje kojim je odlučio o žalbi tužiteljice, temeljem odredbe članka 46. stavka 1 točke 2. Zakona o upravnim sporovima, valjalo je odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 16. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                     Ana Berlengi Fellner, v.r.