REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-67/18-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S... K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 3. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je 26. veljače 2018. ovom Sudu podnijela tužbu na temelju odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) kojom zahtjeva da Sud tuženiku naredi donošenje rješenja o žalbi koju je podnijela 11. siječnja 2018. protiv rješenja o zahtjevu za pravo na pristup informacijama Zavoda za javno zdravstvo K.-z. županije, broj: 01-4/2-2018.

U odgovoru na tužbu tuženik navodi kako je žalbu tužiteljice riješio rješenjem KLASA: UP/II-008-07/18-01/75, URBROJ: 401-01/06-18-3 od 16. ožujka 2018., koje dostavlja, a kojim je djelomično odobreno pravo na  pristup traženim informacijama.

Tužiteljica nije Sudu dostavila očitovanje na navode odgovora na tužbu koji joj je u smislu članka 6. ZUS-a uredno dostavljen dopisom od 4. travnja 2018.

Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a, propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

S obzirom na sve navedeno, na temelju odredbe članka 43. stavka 1. i 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a, riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 3. svibnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.