REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-66/18-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačič, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L., S. K.-Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 16. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je u tužbi navela da je dana 2. siječnja 2018., uputila žalbu tuženiku protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/17-2017, o kojoj nije odlučeno. Predložila je da sud naloži tuženiku da donesen odluku o njezinoj žalbi.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužiteljice izjavljene protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/17-2017 od 27. prosinca 2017., donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/73, urbroj: 401-01/06-18-3 od 26. ožujka 2018. te je predložio da sud postupak obustavi.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužiteljice proizlazi da je tužiteljica pokrenula upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njezinoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/17-2017 od 27. prosinca 2017., kojim je odbijen njezin zahtjev za pristup informacijama podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.). Iz rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/18-01/73, urbroj: 401-01/06-18-3 od 26. ožujka 2018., dostavljenog uz odgovor na žalbu, je razvidno da je žalba tužiteljice izjavljena protiv naprijed navedenog rješenja odbijena kao neosnovana.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužiteljice,  Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora, slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci ovog  rješenja.

 

U Zagrebu 16. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                         Arma Vagner Popović, v.r.