REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-64/18-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M., iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u predmetu prava na pristup informacijama,   na sjednici vijeća održanoj 13. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Dana 26. veljače 2018. ovaj sud je zaprimio tužiteljevu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja o njegovoj žalbi izjavljenoj 28. studenoga 2017. protiv rješenja Zagorske razvojne agencije broj: 210/26-17-02/02 od 15. studenoga 2017.

            Tužitelj je predložio ovom sudu da naloži tuženiku da donese odgovarajuće rješenje povodom njegove žalbe, koja nije riješena u zakonskom roku.

            Također je tužitelj prema traženju ovog suda rješenjem od 22. ožujka 2018. godine, dostavio pobliže traženu dokumentaciju i time otklonio naznačene nedostatke tužbe. Potom se tuženik na traženje ovog suda očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je u bitnom naveo da je u povodu izjavljene žalbe protiv prvostupanjskog rješenja od 15. studenoga 2017., donio rješenje Klasa: UP/II-008-07/18-01/144, Urbroj: 401-01/10-18-3 od 24. svibnja 2018., kojim je žalba tužitelja djelomično usvojena, te koje rješenje tuženik u prilogu dostavlja. Iz navedenog razloga tuženik predlaže ovom sudu da obustavi postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj sud je ocijenio da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema daljnjoj odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja broj: 210/16-17-02/02 od 15. studenoga 2017., a o kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio, rješenjem od 24. svibnja 2018., koje prilaže u odgovoru na tužbu.

            Slijedom izloženog, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, pa je dakle tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, zbog čega sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

            Trebalo je stoga, temeljem  odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 13. lipnja 2018.

 

                                          Predsjednica vijeća:

Sanja Štefan, v.r.