REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-62/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, Blanše Turić i mr. sc. Mirjane Juričić članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića zapisničara, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 15. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

 

Upravni spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika radi nerješavanja njegove žalbe u zakonom propisanom roku, te je zatražio da ovaj Sud po hitnom postupku naloži tuženiku da izda odgovarajuće rješenje povodom njegove žalbe.

            Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da je tužitelj dana 3. studenog 2017. podnio zahtjev za pristup informacijama, te je povodom tog zahtjeva prvostupanjsko tijelo donijelo rješenje od 20. studenog 2017., kojim je djelomično prihvaćen, a djelomično odbijen zahtjev za pristup informacijama. Tužitelj je nakon toga izjavio žalbu tuženiku tražeći da mu se odlukom tuženika omogući pristup zatraženim informacijama. Slijedom toga, tuženik je povodom predmetne žalbe tužitelja donio rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/1166, urbroj: 401-01/04-18-3 od 9. ožujka 2018., kojim je odbijena žalba tužitelja, a koje rješenje je dostavljeno ovom Sudu u prilogu odgovora na tužbu. Tuženik predlaže da Sud odbije tužitelja sa njegovim tužbenim zahtjevom, odnosno da se obustavi predmetni upravni spor.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

            Razmatrajući dokumentaciju u spisu predmeta sud nalazi da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

            Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi protiv rješenja Zavoda za hitnu medicinu K.-z. županije, broj: 02-438-17 od 20. studenog 2017. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/1166, urbroj: 401-01/10-18-3 od 9. ožujka 2018., kojim je odbio žalbu tužitelja protiv navedenog rješenja tijela prvog stupnja, a sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama.

            Dakle, proizlazi da je tuženik donio odluku o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog upravnog spora.

            S obzirom na navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 15. ožujka 2018.

                                   

                                                                        Predsjednik vijeća

Boris Marković,v.r.