REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-61/18-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr.sc. R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje  Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 19. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja  škole K. T., klasa: 602-02/17-01/1045, urbroj: 2197-03-380-17-01 od 12. prosinca 2017.

Tužitelj u tužbi navodi da Povjerenik za informiranje nije riješio njegovu žalbu te predlaže da se pokrene postupak zbog nerješavanja iste u zakonskom roku.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je povodom žalbe tužitelja doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/25, urbroj: 401-01/06-18-3 od 16. ožujka 2018., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje i predmet vraćen na ponovni postupak, a koje rješenje se u prilogu dostavlja. Predlaže postupak obustaviti.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS), tužitelju  je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. ZUS-a, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio protiv rješenja škole K. T., klasa: 602-02/17-01/1045, urbroj: 2197-03-380-17-01 od 12. prosinca 2017., kojim je tužitelju djelomično odbijen zahtjev za pristup informacijama.

Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/25, urbroj: 401-01/06-18-3 od 16. ožujka 2018., kojim je poništio naprijed navedeno rješenje tuženika i predmet vratio tom tijelu na ponovni postupak iz razloga navedenih u obrazloženju tog rješenja.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 19. travnja 2018.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.