REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-6/18-7

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr. sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice mr. B. L., S. K. Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z.1, klasa: UP/II-008-07/17-01/655, urbroj: 401-01/03-17-02 od 4. prosinca 2017., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj dana 28. veljače 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/655, urbroj: 401-01/03-17-02 od 4. prosinca 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja  bolnice K. T., broj: 05-10/8-2017 od 3. srpnja 2017. Naprijed navedenim rješenjem tijela prvog stupnja odbijen je, temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama,  zahtjev za pristup informacijama tužiteljici kojim je zatražila preslike svih sklopljenih ugovora o radu i njihovih izmjena između Bolnice i M. M. te preslike svih odgovarajućih dokumenata iz kojih su vidljivi nastali troškovi koje je podmirila Bolnica, a u korist M. M. Tužiteljica u tužbi navodi da se obrazloženje tuženika zasniva na podacima čija vjerodostojnost nije potvrđena, već su uzeti zdravo za gotovo. Skreće pozornost da tuženik ne poštuje zakonom definirane rokove za rješavanje žalbi. Predlaže tužbeni zahtjev usvojiti.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je tužiteljica imala mogućnost ulaganja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od osam dana nakon proteka rokova žalbenog tijela što međutim nije učinila. Upućuje na odredbu članka 23. stavka 5. točka 1. i članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. Navodi da je tijelo javne vlasti dostavilo spis predmeta i to dopis Policijske uprave k.-z. od 1. veljače 2017. o provođenju izvida po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Z.2 te da je za potrebe istih zatražena cjelokupna radno-pravna dokumentacija M. M. Također, tijelo javne vlasti dostavilo je potvrdu od 3. srpnja 2017. kojom se potvrđuje da bolnica K. T., a vezano za provođenje izvida od strane Službe kriminalističke policije, Policijske uprave k.-z. sukladno dopisu od 1. veljače 2017. nije zaprimila nikakav daljnji dopis odnosno akt vezano za predmetno postupanje. Stoga, kako je utvrđeno da se informacije koje se traže odnose na postupak koji vode nadležna tijela za vrijeme trajanja prethodnog postupka to isto predstavlja apsolutno ograničenje od prava na pristup informacijama.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), Sud je odgovor na tužbu tuženika dostavio tužiteljici koja je navela da ostaje kod svih svojih zahtjeva.

Tužbeni zahtjev nije osnovan

I po ocjeni ovog Suda pravilno je postupio tuženik kada je odbio žalbu tužiteljice izjavljenu protiv rješenja tijela prvog stupnja od 3. srpnja 2017.

Odredbom članka 23. stavka 5. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.-dalje: ZPPI) propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavku 1. ovog Zakona.

Prema članku 15. stavku 1. naprijed navedenog Zakona, tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev tužiteljice za pristup informacijama i to  svim sklopljenim ugovorima o radu i njihovim izmjenama između Bolnice i M. M., svim odgovarajućim dokumentima iz kojih su vidljivi nastali troškovi koje je podmirila Bolnica, a u korist M. M. (redovita plaća (isplatni listovi), službena putovanja, edukacije, seminari, predavanja, putni troškovi i sve ostalo).

Odlučujući o žalbi tužiteljice tuženik je istu odbio budući da proizlazi, i to iz dopisa Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave k.-z., broj: 511-17-14/1-572/1-2017 KŽ od 1. veljače 2017., koji prileži spisu predmeta, o provođenju izvida po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Z.2, broj: KR-DO-29/17 da je za potrebe istih zatražena cjelokupna radno-pravna dokumentacija M. M. Nadalje, iz dopisa bolnice K. T., broj: 05-10/8-2017 od 3. srpnja 2017., koji također prileži spisu predmeta, proizlazi da vezano za provođenje naprijed navedenog izvida Bolnica nije zaprimila nikakav daljnji dopis odnosno akt vezan uz predmetno postupanje Službe kriminalističke policije navedene Policijske uprave.  

S obzirom na tako utvrđeno činjenično stanje koje je prethodilo donošenju osporenog rješenja, osnovano je tuženik, imajući na umu naprijed navedene odredbe ZPPI-i ograničio pravo na pristup informacijama koje je tužiteljica tražila budući se radi o informacijama koje podliježu apsolutnom ograničenju propisanom odredbom članka 15. stavka 1. ZPPI.

Stoga, kako podaci spisa predmeta daju pouzdanu osnovu za zaključak da tužiteljičinom zahtjevu nije moguće udovoljiti te kako tužiteljica svojom općenitom tvrdnjom o nevjerodostojnosti dostavljene dokumentacije nije dovela u sumnju utvrđeno činjenično stanje, valjalo je pozivom na odredbu članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 28. veljače 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Marina Kosović Marković, v.r.