REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-59/18-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja o žalbi, na sjednici vijeća održanoj 19. travnja 2018.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovome Sudu podnio tužbu protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, radi nedonošenja rješenja o njegovoj žalbi izjavljenoj 22. siječnja 2018. godine protiv rješenja broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018 od 12. siječnja 2018. godine.

Nakon što je tužitelj na zahtjev Suda otklonio nedostatke u tužbi Sud je istu proslijedio tuženiku radi davanja odgovora.

Tuženik, Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, je u odgovoru na tužbu izvijestio Sud da je tužiteljeva žalba riješena, te je rješenje Klasa: UP/II-008-07/18-01/101, Urbroj: 401-01/06-18-3 od 5. travnja 2018. godine dostavila ovom Sudu.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-  dalje:  ZUS) ako sud u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.

Prema odredbi članka 66. stavka 1. točke 2. istoga Zakona sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima.

Kako je tužitelj svojom tužbom tražio da se naloži Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske donošenje rješenja o njegovoj žalbi, a Povjerenik za informiranje je to rješenje donio, to su nastupile procesne pretpostavke koje uvjetuju obustavu upravnog spora.

Trebalo je stoga temeljem članka 46. stavka 2. u vezi sa člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 19. travnja 2018.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.