REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-58/18-7

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 26. veljače 2018. podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja škole K., klasa: UP/I-008-02-02/17-02-1, urbroj: 2211/04-380/1-2-2 od 10. studenog 2017., a kojim je tužitelju djelomično odobreno pravo na pristup informacijama na način opisan tim rješenjem. S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi u zakonom propisanom roku, to tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku donošenje odluke povodom njegove žalbe protiv navedenog prvostupanjskog rješenja.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je naveo da je povodom izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/1110, urbroj: 401-01/10-18-3 od 9. svibnja 2018., kojim je djelomično prihvaćena žalba tužitelja. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže ovom Sudu da odbije tužitelja s njegovim tužbenim zahtjevom, podredno, da obustavi upravni spor.

Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je  našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12.,  152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije u zakonom propisanom roku donio odluku po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja od 10. studenog 2017., a po kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio svojim rješenjem od 9. svibnja 2018. godine.

Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, dakle, da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega ovaj  Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.  

 

U Zagrebu 7. lipnja 2018.

 

Predsjednica vijeća

Evelina Čolović Tomić, v. r.