REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-57/18-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M., Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristupi informacijama, na sjednici vijeća održanoj 16. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

                                               

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 26. veljače 2018. godine podnio tužbu (pogrešno nazvana žalba) iz razloga što tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi tužitelja protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-411/1-2017 od 14. prosinca 2017. godine. Predlaže naložiti tuženiku donijeti rješenje povodom žalbe tužitelja.  

Tuženik se, po zahtjevu Suda, očitovao o tužbi tužitelja ističući da je u međuvremenu  u žalbenom postupku donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/27, urbroj: 401-01/06-18-3 od 5. travnja 2018. godine, koje rješenje je dostavio u prilogu. S obzirom na navedeno predlaže obustaviti postupak po tužbi tužitelja. Citiranim rješenjem tuženika od 5. travnja 2018. godine odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv naprijed citiranog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 14. prosinca 2017. godine.  

Tužitelju je, u skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

S obzirom na sve naprijed navedeno Sud nalazi da u konkretnom slučaju više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. ZUS-a, propisano je da će sud  rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, i odredbom članka 43. stavak 1. istog Zakona.

Dakle, iz tužbe tužitelja, te očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor s obzirom da tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi, protiv rješenja prvostupanjskog tijela od 14. prosinca 2017. godine kojim rješenjem je kao neosnovan odbijen prigovor tužitelja podnesen protiv obavijesti istog tijela od 1. prosinca 2017. godina, koja obavijest mu je dostavljena povodom zahtjeva za pristup informacijama. Tijekom predmetnog postupka tuženik je donio rješenje po žalbi tužitelja kojeg je i dostavio u prilogu očitovanja na tužbu.

S obzirom na sve naprijed navedeno proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem citiranog naprijed rješenja od 5. travnja 2018. godine, slijedom čega su u konkretnom slučaju nastupili razlozi propisani naprijed citiranim odredbama ZUS-a.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., u vezi članka 43. stavak 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 16. svibnja 2018.

                                                                                   

Predsjednica vijeća

                                                                                    Mirjana Čačić, v.r.