REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-54/18-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja T. L. iz O., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu  zbog nepostupanja javnopravno tijela povodom zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. ožujka 2018.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenje Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/17-01/1044, urbroj: 401-01/11-17/1 od 18. prosinca 2017.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je pokrenuo upravni spor radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/17-01/1044, urbroj: 401-01/11-17/1 od 18. prosinca 2017. Navodi da je Zajednica športova K. županije, (u daljnjem tekstu: Z…) tuženiku dostavila neistinite podatke prema kojima su tražene informacije javno objavljene na internetskoj stranici što je tuženik bez provjere prihvatio iako ovih informacija na internetu nema. Prilaže dokaze o tome da postoje oprečni podaci za 2016. u odnosu na sredstva doznačena direktno Športskoj zajednici Grada O. te navodi da Športska zajednica Grada O., Gradskom vijeću i svojim skupštinarima izvještaj o poslovanju dostavlja na nepropisan i improviziran način na obrascima koji nisu zakonom propisani. Također navodi da nikad nikome nije dostavljala obvezujuća izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu u skladu sa Zakonom o športu i Zakonom o proračunu čime je dovodila u zabludu i obmanjivala gradske vijećnike i skupštinare svoje općine, a Gradsko vijeće Grada O. je mimo zakonske osnove razmatralo i prihvaćalo financijski izvještaj o poslovanju Športske zajednice. Navodi da već više od 8 godina upozorava na osnovanost sumnje u korumpirano djelovanje, zlouporabu položaja i ovlasti koje opisuje, zbog čega je imao velikih problema. Predlaže da Sud poništi rješenje tuženika i donese presudu kojom će naložiti Z… iz K. da tužitelju dostavi traženu informaciju u razumnom roku od 15 dana, podredno da naloži tuženiku da donese rješenje i udovolji tužitelju. Tužitelj se odriče sporednih traženja i troškova upravnog spora jer smatra da je tuženik postupao u dobroj vjeri.

Sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužba je dostavljena na odgovor tuženiku. Tuženik je podneskom od 21. veljače 2018. dostavio odgovor na tužbu kojom se u cijelosti poziva na razloge izložene u osporenom rješenju te predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima odgovor na tužbu dostavljen je tužitelju.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Tužitelj je podnio žalbu tuženiku iz razloga što Z… nije u roku propisanom odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) odlučio o njegovom zahtjevu za pristup informacijama kojim je od tog tijela javne vlasti zatražio podatke o iznosima sredstava koji su doznačeni Športskoj zajednici Grada O. tijekom 2016., 2015., 2014., 2013. i 2012. za koju namjenu i za koji program u svakoj godini i podatke za isto razdoblje o iznosima isplaćenim direktno članicama (klubovima) Športske zajednice Grada O., kojim udrugama (klubovima) i koliki iznosi, za koju namjenu i za koji program u svakoj godini.

Tuženik je sukladno odredbi članka 119. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) zatražio od javnopravnog tijela očitovanje na navode žalbe te je javnopravno tijelo dopisom broj 42/17 od 7. studenoga 2017. navelo da je tužitelju na njegov zahtjev od 12. listopada 2017. odgovoreno sa zakašnjenjem i to dopisom broj: 38/17 od 2. studenoga 2017.

S obzirom da je prvostupanjsko javnopravno tijelo riješilo zahtjev tužitelja tuženik je osporenim rješenjem obustavio postupak povodom njegove žalbe pozivom na odredbu članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.), kojom je propisano da će se postupak obustaviti ako više ne postoje pravne pretpostavke za njegovo vođenje.

Iz podataka spisa predmeta kao i iz navoda tužbe razvidno je da tužitelj nije zadovoljan dobivenom informacijom. Tužitelj je zbog neodlučivanja javnopravnog tijela o njegovom zahtjevu za dopunu i ispravak informacije od 13. studenoga 2017. podnio žalbu tuženiku. Pravo na podnošenje zahtjeva za ispravak, odnosno dopunu pružene informacije propisano je odredbom članka 24. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u svezi s ovim zahtjevom javnopravno tijelo dužno je odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva sukladno odredbi članka 23. tog Zakona. Članak 23. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje način odlučivanja tijela javne vlasti o pravu na pristup informacijama i to kako u slučajevima kada ne donosi rješenje o zahtjevu tako i u slučajevima kada u svezi s postavljenim zahtjevom donosi rješenje kojim odbacuje ili odbija zahtjev.

Predmet ovog upravnog spora je ocjena zakonitosti rješenja tuženika kojim je obustavljen postupak povodom žalbe tužitelja zbog nepostupanja javnopravnog tijela u svezi s njegovim zahtjevom od 12. listopada 2017. Kako je u svezi s tim zahtjevom javnopravno tijelo tužitelju dostavilo očitovanje to je pravilno i na zakonu osnovano tuženik rješenjem postupak obustavio. Okolnost što tužitelj nije zadovoljan traženom informacijom, zbog čega je sukladno odredbi članka 24. Zakona o pravu na pristup informacijama zatražio dopunu odnosno ispravak informacije predmet je zasebnog upravnog postupka. Također, tužitelj neosnovano stavlja na teret tuženiku što nije provjeravao dostavljane informacije budući da provjera potpunosti i istinitosti dostavljenih informacija nije u nadležnosti tuženika.

Iz navedenih razloga tužbeni navodi nisu s uspjehom osporili zakonitost i pravilnost rješenja tuženika zbog čega je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima tužbeni zahtjev valjalo odbiti.

 

U Zagrebu 7. ožujka 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.