REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-53/18-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr.sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. O. iz S., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 9. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je 21. veljače 2018. ovom Sudu podnio tužbu u smislu odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), jer zahtjeva da Sud tuženiku naredi donošenje rješenja o žalbi koju je podnio prema njegovoj tvrdnji 20. rujna 2017., protiv rješenja o zahtjevu za pravo na pristup informacijama N. c. z. v. v. o., KLASA: 022-03/17-02/20, URBROJ: 437/1-17-2 od 14. rujna 2017. godine.

U odgovoru na tužbu tuženik navodi kako je žalbu tužitelja riješio rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/872, URBROJ: 401-01/03-18-06 od 6. travnja 2018., koje dostavlja, a kojim je djelomično odobreno pravo na  pristup traženim informacijama.

Tužitelj nije Sudu dostavio očitovanje na navode odgovora na tužbu koji joj je u smislu članka 6. ZUS-a uredno dostavljen dopisom od 4. travnja 2018.

Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a, propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

S obzirom na sve navedeno, na temelju odredbe članka 43. stavka 1. i 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a, riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 9. svibnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Lidija Vukičević, v.r.