REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-444/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E NJ E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 21. studenog 2018.

 

 r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je pokrenuo upravni spor zbog propuštanja tuženika da donese odluku u svezi sa žalbom koju je izjavio jer tijelo javne vlasti H…-O… d.o.o. nije riješilo zahtjev za pristup informacijama koji je tužitelj podnio dana 9. kolovoza 2018.

Podneskom od 7. studenog 2018. tužitelj je izjavio da povlači tužbu.

Prema odredbi članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, člankom 41. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima.

Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima odlučeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 21. studenog 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.