REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-440/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu ostvarivanja na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 14. studenoga 2018.

 

r i j e š i o   j e

                       

 Upravni spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 Podneskom zaprimljenim kod ovoga suda 13. studenoga 2018. tužitelj je obavijestio Sud da povlači tužbu zaprimljenu kod ovog suda 24. listopada 2018. kojom je zatražio da Sud tuženiku naredi rješavanje žalbe koju je podnio zbog šutnje prvostupanjskog tijela (H… O. p. d.o.o.).

Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 41. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima, Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda RH i 29/17.) riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. studenoga 2018.

 

Predsjednica vijeća

mr.sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.