REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-437/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš-Beroš, dipl. iur., predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović, dipl. iur. i  Borisa Markovića, dipl. iur., članova vijeća, uz sudsku savjetnicu Francisku Dominković, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja H. Š., Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje, Z., radi nedonošenja odluke, na sjednici održanoj 15. studenoga 2018.

 

 

r i j e š i o   j e

 

 

            Spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je 24. listopada 2018. podnio upravnu tužbu, a podneskom od 13. studenoga 2018. je tu tužbu povukao.

            Zato je na temelju članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi s člankom 41. stavcima 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 15. studenoga 2018.

 

     Predsjednica vijeća

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., v.r.