REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-434/18-4

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 14. studenoga 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) propisano je da tužitelj može povući tužbu sve to zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati. U slučaju povlačenja tužbe, sukladno stavku 3. navedene zakonske odredbe, spor se obustavlja.

Kako je tužitelj podneskom koji je zaprimljen kod ovog Suda 13. studenoga 2018., povukao tužbu prije donošenja odluke u ovoj stvari, valjalo je, primjenom odredbe članka 41. stavka 3. ZUS-a riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. studenoga 2018.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.