REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-428/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., Z., poštanski pretinac …, protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi neodlučivanja o zahtjevu za prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 14. studenoga 2018.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelji je dana 24. listopada 2018. podnio ovom Sudu tužbu zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke, te postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku u predmetu prava na pristup informacijama.

            Podneskom koji je zaprimljen kod ovoga Suda 13. studenog 2018. tužitelj je povukao tužbu koju je podnio ovom Sudu 24. listopada 2018.

            Prema odredbi članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

            S obzirom da je tužitelj u ovom upravnom sporu povukao podnesenu tužbu, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. studenoga 2018.

 

Predsjednica vijeća:

Blanša Turić, v.r.