REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-42/18-11

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudsku savjetnicu Francisku Dominković, zapisničarku, u upravnom sporu tužiteljice I. M., Z., koju zastupa skrbnik H. Š., zaposlenik C. z. s. s. Z., Podružnica T., Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe Državnoodvjetničkog vijeća, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici održanoj 27. rujna 2018.

 

 

r i j e š i o   j e

 

 

            Ukidaju se radnje provedene u ovom postupku i tužba se odbacuje.

 

 

Obrazloženje

 

 

            Tužiteljica je podnijela tužbu u kojoj osporava zakonitost tuženikovog rješenja kojim je kao neosnovana odbijena njena žalba izjavljena protiv rješenja Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOV-29/2017-2 od 20 veljače 2017.

            U odgovoru na tužbu zainteresirana osoba je prigovorila da tužiteljica ne može biti stranka u postupku jer je djelomično lišena poslovne sposobnosti tako što, između ostalog, nije sposobna poduzimati pravne radnje niti zaključivati pravne poslove.

            Sud je izvršio uvid u pravomoćno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj: R1 Ob-2031/16-17 od 13. studenoga 2017. te je utvrđeno da je I. M. djelomično lišena poslovne sposobnosti tako što, između ostalog, nije sposobna poduzimati pravne radnje niti zaključivati pravne poslove.

Zatim je izvršen uvid u rješenje C. z. s. s. Z., Podružnica T. KLASA: UP/I-552-02/17-11/11, URBROJ: 534-121-04/01-18-2 od 28. svibnja 2018. iz kojeg proizlazi da je dotadašnja skrbnica razriješena dužnosti te da od tada dužnost skrbnika I. M. obavlja H. Š., mag. soc. rada, zaposlenik Centra.

Na upit suda da se izjasni odobrava li poduzete radnje tužiteljice u ovom predmetu odnosno ostaje li kod podnesene tužbe, skrbnik tužiteljice je izjavio da ne odobrava poduzete radnje tužiteljice.

Odredbom članka 20. stavka 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS). propisano je da se na poslovnu sposobnost fizičke osobe na odgovarajući način primjenjuju odredbe kojima je uređena poslovna sposobnost fizičke osobe u parničnom postupku.

Prema odredbi članka 82. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 25/13. i 89/14. – dalje u tekstu: ZPP) u tijeku cijelog postupka sud će, po službenoj dužnosti, paziti može li osoba koja se pojavljuje kao stranka biti stranka u postupku i je li parnično sposobna, zastupa li parnično nesposobnu stranku njezin zakonski zastupnik i ima li zakonski zastupnik posebno ovlaštenje kad je ono potrebno.

Kad sud utvrdi da osoba koja se pojavljuje kao stranka ne može biti stranka u postupku, a taj se nedostatak može otkloniti, pozvat će tužitelja da izvrši potrebne ispravke u tužbi ili će poduzeti druge mjere da bi se postupak mogao nastaviti s osobom koja može biti stranka u postupku. Ako se navedeni nedostaci ne mogu otkloniti, rješenjem će ukinuti radnje provedene u postupku ako su zahvaćene tim nedostacima i odbaciti tužbu ako su nedostaci takve prirode da sprečavaju daljnje vođenje parnice (čl. 83. st. 1. i 5. ZPP-a).

Kako se u predmetnom slučaju radi o nedostacima koji se ne mogu otkloniti, sud je na temelju odredbe članka 83. stavka 5. ZPP-a, u vezi s člankom 20. stavkom 7. ZUS-a, odlučio kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 27. rujna 2018.

 

                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                         Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., v.r.