REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-400/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr.sc. Mirjane Juričić, članova  vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja P. p. K.-z. ž., Đ., kojeg zastupa mr. sc. R. M., predsjednik udruge, protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, na sjednici vijeća održanoj 17. listopada 2018.

 

r i j e š i o     j e

           

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučilo o žalbi  tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Općine Đ., Upravnog odjela K.-z. županije, klasa: UP/I-008-02/18-01/0001, urbroj: 2140-02-03-18-1 od 16. srpnja 2018.  kojim je točkom 1. izreke djelomično odbijen zahtjev na pravo na pristup informacijama iz razloga što je dio informacija koji se traži po točkama 1., 2. i 4. zahtjeva označen kao poslovna tajna sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekta od interesa za Općinu Đ. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 2/16), dok je točkom 2. izreke odlučeno da će se informacije koje se tiču visine propisane naknade za rad članova povjerenstva od točkama 1. i 2., kao i informacija pod točkom 3: zahtjeva dostaviti tužitelju.

            Tužitelj u tužbi predlaže da se naloži tuženiku da donese odgovarajuće rješenje vezano za navedeni predmet.

Tuženik u odgovoru na žalbu navodi da je donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/617, urbroj: 401-01/06-18-5 od 12. listopada 2018. kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje, te je tužitelju djelomično omogućen pristup traženim informacijama. Predlaže ovom Sudu da obustavi upravni spor.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS) odgovor tuženika dostavljen je tužitelju. 

            Odredbom članka 43. ZUS-a  propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a  propisano je da će sud rješenjem obustaviti  spor  kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Općine Đ. proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, pa je sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. listopada 2018.

Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.