REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-399/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje, na sjednici vijeća održanoj 3. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je 18. rujna 2018. godine podnio tužbu ovom Sudu zbog nerješavanja predmeta u zakonskom roku od strane tuženika, a u vezi njegove žalbe podnesene istome 25. svibnja 2018. godine.

            U tužbi je tužitelj predložio sudu da naloži tuženiku donošenje rješenja o žalbi.

            Tuženik je u odgovoru na tužbu obavijestio sud da je o žalbi tužitelja odlučeno rješenjem Klasa: UP/II-008-07/18-01/475, Urbroj: 401-01/06-18-3 od 21. rujna 2018. godine koje je rješenje dostavio uz odgovor na tužbu.

            S obzirom na odlučnu činjenicu koju je tuženik nesporno dokazao, odnosno, da je doneseno rješenje o žalbi tužitelja, to više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-  dalje:  ZUS) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. istoga Zakona sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Trebalo je stoga temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. u  vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 3. listopada 2018.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.