REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-39/18-7

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i  Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke u upravnom sporu tužitelja I. G. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi  prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. srpnja 2018.

 

p r e s u d i o    j e

 

Tužbeni zahtjev se odbija i potvrđuje rješenje Povjerenika za informiranje    Republike  Hrvatske, KLASA: UP/II-008-07/17-01/376, URBROJ: 401-01/06-17-03 od  6. prosinca 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

             Tužitelj je pravodobnom tužbom osporio rješenje tuženika, KLASA: UP/II-008-07/17-01/376, URBROJ: 401-01/06-17-03 od  6. prosinca 2017., koje je doneseno povodom žalbe tužitelja protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj: 26-Su-477/17-6 od 20. travnja 2017. i kojim je tužiteljeva žalba odbijena.

             Naznačenim rješenjem Općinskog suda u Rijeci odbijen je zahtjev tužitelja za dopunom prethodno tražene informacije, s obrazloženjem da se zahtjev za dopunu odnosi na, potpuno iste, već tražene i dobivene podatke. Tuženik u osporenoj odluci, između ostalog, također iznosi ovaj stav.

            Tužitelj osporava primjenu zakona i utvrđeno činjenično stanje te zahtjeva održavanje usmene, neposredne i javne rasprave. U tužbi navodi da je 30. ožujka 2017., od Općinskog suda u Rijeci tražio četiri podatka: sudski poslovni broj (27-SU) pod kojim je zaprimljen jedan konkretni zahtjev za uvid u eSpis za predmet P-2204/2015; kad je o tom zahtjevu predsjednik suda donio odluku, odnosno je li donio tu odluku; je li ta odluka upisana u eSpis; pod kojim brojem i kad. 

            Pojašnjava da je 4. travnja 2017. pod poslovnim brojem:“22 Su-477-17 informacija pdf“ od suda primio PDF datoteku u čijem je sadržaju naveden broj Su-362/2017, ali mu nisu dostavljene informacije/odgovori na preostala postavljena pitanja. Stoga je 15. travnja 2017. podnio zahtjev za dopunu informacije tražeći informaciju o tome kad je predsjednik suda donio odluku, je li ona evidentirana i pod kojim je brojem upisana. Ovaj mu je zahtjev odbijen, ali je prvotna informacija dopunjena šifrom skupine poslova:“27“ (27-Su-362/2017). Protiv odbijajućeg rješenja tužitelj je izjavio žalbu, koja mu je odbijena ovdje osporenim rješenjem. Tvrdi da je tuženik pogrešno primijenio zakon i pogrešno utvrdio činjenično stanje jer je, pogrešno zaključeno, da se njegov zahtjev smatra zahtjevom za uvid u spis temeljem odredbi Sudskog poslovnika, a netočan je i zaključak da je dobio tražene informacije. Ukazuje i na to da je Općinski sud  zbrkom s poslovnim brojevima pokušao dovesti tužitelja u zabunu. Osporava kao netočnu i nezakonitu tvrdnju tuženika da se iz naznake da je spis arhiviran moglo zaključiti da je odluka o uvidu u spis donesena i dostavljena odvjetniku koji je tražio uvid u spis. Ističe da on nije tražio podatak o tome je li spis arhiviran i je li odluka dostavljena te dodaje da odvjetniku nije dostavljena nikakva odluka nego samo obavijest da mu je odobren uvid u spis, a iz te obavijesti nije vidljivo tko je i kad tu odluku donio. Zaključuje da obzirom da nije dobio tražene informacije, rješenja, koja su u ovom predmetu donesena od strane imatelja informacije, kao i po tuženiku, nisu zakonita i protuustavna su pa predlaže usvojiti tužbu i ukinuti rješenje tuženice te joj naložiti da tužitelju omogući tražene informacije.

            U opsežnom odgovoru na tužbu, koji je dostavljen tužitelju, tuženik, u bitnom, ustraje u navodima obrazloženja osporenog rješenja i u svojoj odluci. Smatra da je Općinski sud u Rijeci pravilno odbio zahtjev tužitelja za dopunom informacije jer se inicijalno tražena informacija odnosila na zahtjev odvjetnika M. L. od 9. siječnja 2017. za uvid u spis, koja informacija je tužitelju pružena. Zahtjev za dopunu dobivene informacije identičan je prvotnom zahtjevu pa je taj zahtjev osnovano odbijen iz razloga što je traženo već dobio. U odnosu na upit koji se odnosi na pojedinačni akt u sudskom spisu, tuženik je mišljenja da Općinski sud u Rijeci nije bio u obvezi primijeniti Zakon o pravu na pristup informacijama već Sudski poslovnik, prema čijim odredbama je moguće ostvariti uvid u sudski spis.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Obzirom da se relevantni tužbeni navodi, jednako kao i navodi odgovora na tužbu, odnose na pravilnost primjene zakona na već utvrđene činjenice, Sud je ocijenio nepotrebnim provođenje rasprave i izvođenje dokaza u ovom predmetu.

            Na temelju dokumentacije spisa predmeta sadržaja tužbe i odgovora na tužbu, Sud je utvrdio da je odluka tuženika valjano obrazložena i utemeljena na pravilnoj primjeni članka 18. stavka 5. i članka 24. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13., 85/15., dalje: ZPPI), a procesne povrede na koje Sud pazi po službenoj dužnosti, nisu počinjene.    

            Prema odredbi članka 5. stavka 1. točka 3. ZPPI-a informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra neovisno o načinu na koji je prikazan (napisan, nacrtan, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

            Međutim, dokumenti sudskog spisa ne ulaze u područje primjene ZPPI-a pa svojom odredbom članka 18. stavka 5. ovaj Zakon propisuje da se traženje uvida u sudski spis ne smatra zahtjevom za pristup informaciji.

            U konkretnom slučaju tužitelj je zahtjevom od  30. ožujka 2017. tražio sljedeće:“… pod kojim poslovnim brojem 27-SU je upisan zahtjev odvjetnika M.L. podnijet 9. siječnja 2017. za odobrenje uvida u eSpis predmeta posl.br. P-2204/2015 Općinskog suda u Rijeci, stalna služba u Krku te kada predsjednik (ni)je donio odluku o odobrenju uvida, kao i je li i kada ta odluka upisana u eSpis i pod kojim brojem?“. Ovaj upit je poslan s adrese elektroničke pošte (dalje: „e-mail“ adresa) tužitelja.

            Dana 4. travnja 2017., s e- mail adrese Općinskog suda u Rijeci, na e-mail adresu tužitelja, dostavljen je dopis s privitkom, kojim se tužitelju dostavlja tražena informacija. U privitku ovog dopisa nalazi se izlist iz aplikacije eSpis na dan 4. travnja 2017. prema kojoj aplikacija eSpis sadrži samo jedan upis za predmet oznake Su-362/2017 Općinskog suda u Rijeci, stranke –podnositelja M.L. (osobe koju je tužitelj u svojim zahtjevima imenovao), status predmeta –arhiviran.

            Sadržaj opisanog izlista iz aplikacije eSpis dokazuje da je tužitelju odgovoreno na sva postavljena pitanja koja se odnose na informacije koje mu se mogu dati temeljem ZPPI-a.

            Naime, tužitelju je dana tražena obavijest o broju sudskog spisa pod kojim je M.L. zatražio uvid u sudski spis tog suda, a drugi upisi nisu vršeni pa mu je dostavom izlista iz aplikacije odgovoreno na i pitanje: “je li i kada ta odluka upisana u eSpis i pod kojim brojem“, a obzirom na to da je spis arhiviran odgovoreno mu je i da je odluka o uvidu u spis donesena. Tužitelju nije odgovoreno jedino na pitanje kada je ta odluka donesena.

            Odgovor na pitanje: “kada predsjednik (ni)je donio odluku o odobrenju uvida“, Općinski sud nije bio dužan dati sukladno odredbi članka 18. stavka 5., iz razloga koji su iscrpno obrazloženi u osporenom rješenju pa ih Sud u cijelosti prihvaća.

            Pravo uvida  u dokumentaciju sudskog spisa predmeta (pa tako i podatak o dokumentu iz sudskog spisa predmeta) pripada prvenstveno strankama tog sudskog postupka i njihovim punomoćnicima i zastupnicima, a ostale osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa mogu razgledati, fotografirati, tražiti prijepis ili presliku spisa, odnosno njihovih dijelova po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen.

            Prema tome, a sukladno članku 44. Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj 37/14., 49/14., 8/15. i 35/15. i 123/15.)  podaci sudskog spisa daju se prema prosudbi suca koji vodi postupak ili ako se postupak ne vodi prema prosudbi predsjednika suda.

            Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužitelj zahtjevom za dopunu informacije u kojoj ponavlja dva pitanja iz prvotnog upita, zapravo tražio tumačenje sadržaja dobivene informacije pa je tuženik u osporenom rješenju pravilno ocijenio da se zahtjevom za dopunu ne traži i informacija kakvu ima u vidu odredba članka 5. stavak 1. točka 3. ZPPI-a, već podatak iz sudskog spisa koji se može dobiti sukladno članku 43., kada ga traže stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici, odnosno članka 44. Sudskog poslovnika, kada takav podatak traže ostale osobe.

            Preostale informacije iz zahtjeva za dopunu informacija od 15. travnja 2017. koji glasi:“ … Molim da dopunite odgovor pored broja predmeta i s podacima kada predsjednik suda (ni)je donio odluku o odobrenju uvida, kao i je li i kada ta odluka (predsjednika Suda) upisana u eSpis i pod kojim brojem:“, tužitelj je već dobio u privitku odgovora Općinskog suda u Rijeci od 4. travnja 2017.  jer mu je taj odgovor dan pod poslovnim brojem suda Su-447/17, a odnosi se na upis u aplikaciju eSpisa za Su-362/17 pod kojim je brojem rješavan zahtjev M.L. za uvid u spis, jer iz tog odgovora proizlazi da drugi upisi do 4. travnja 2017. nisu vršeni i jer je iz njega vidljivo da je odluka o uvidu u spis donesena, a sadržaj te odluke nije informacija na koju bi tužitelj imao pravo sukladno ZPPI-u. Sve navedeno već je obrazloženo i u osporenom rješenju.           

            Slijedom svega naprijed navedenog pravilno je tuženik, ocijenio zakonitim rješenje kojim je odbijen zahtjev tužitelja sukladno odredbi članka 23. stavka 5. točke 3. i 4. ZPPI-a prema kojoj će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona i ako je ponovno tražena informacija već pružena, o čemu se u konkretnom slučaju radi. 

            Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima

(„Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17.), odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu, 4. srpnja 2018.

                                                                                                                  Predsjednica vijeća

   Senka Orlić-Zaninović, v.r.