REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-373/18-9

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L., S. K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi  prava na pristup informacijama, odlučujući o žalbi tužiteljice protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-373/18-6 od 10. listopada 2018., na sjednici vijeća održanoj 14. studenoga 2018.

 

r i j e š i o    j e

 

Žalba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Presudom ovoga Suda poslovni broj: UsII-373/18-6 od 10. listopada 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/564, urbroj: 401-01/06-18-2 od 20. srpnja 2018.

            Protiv označene presude tužiteljica je izjavila žalbu i u bitnome ističe da je došlo do grubog kršenja Zakona o upravnim sporovima odnosno neodržavanja rasprave iako je to zatražila te predlaže da je se detaljno uputi o načinu ostvarivanja i zaštite njenih prava.

            Žalba nije dopuštena.

            Zakonom o upravnim sporovima („Narodne novine“  20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) nije propisana mogućnost podnošenja žalbe protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, niti je takva mogućnost propisana nekim drugim pozitivnim zakonom.

            Dakle, kako Zakonom o upravnim sporovima nije propisana mogućnost podnošenja prigovora, a niti žalbe protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, trebalo je na temelju odredbe članka 72. Zakona o upravnim sporovima riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. studenoga 2018.

 

Predsjednica vijeća:

Blanša Turić, v.r.