REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-373/18-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić,  članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S. K. Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 10. listopada 2018.  

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/564, urbroj: 401-01/06-18-2 od 20. srpnja 2018.

Obrazloženje

 

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužiteljice za pristup informacijama kojim je zatražila preslike kompletne natječajnu dokumentaciju (za svakog prijavljenog kandidata) na raspisan natječaj Bolnice za radno mjesto tajnice ravnatelja (od 7. travnja 2017. „Narodne novine“ broj: 33/17.) kao i kompletnu dokumentaciju o provedenom natječajnom postupku (članovi izbornog povjerenstva, testovi, ocjena kandidata, sklopljeni ugovori o radu itd.).

Navedeni zahtjev je odbijen temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.).

Tužiteljica je protiv navedenog rješenja podnijela tužbu u kojoj u bitnome navodi kako joj se rješenjem tuženika onemogućava dobivanje traženih dokumenata, odnosno oduzima joj se Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčeno pravo na pristup informacijama. Navodi kako ne postoji nikakva zloupotreba Zakona o pravu na pristup informacijama, nikakva funkcionalna povezanost između osoba koje tuženik navodi u osporenom rješenju,  nikakvo opterećivanje tijela javne vlasti, već se radi o trošenju javnih sredstava za koje postoji interes. Iz navedenih razloga predlaže ovom Sudu da poništi rješenje tuženika i omogući joj pristup traženim informacijama i dokumentima.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da ostaje kod razloga iz osporenog rješenje, a koji su bili odlučni za donošenje osporenog rješenja te smatra da je pravilno odbijen zahtjev tužiteljice temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima odgovor na tužbu tuženika dostavljen je tužiteljici.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužiteljica svojim zahtjevom zatražila od bolnice K. T. preslike kompletne natječajne dokumentacije (za svakog prijavljenog kandidata) na raspisani natječaj Bolnice za radno mjesto tajnice ravnatelja (od 7. travnja 2017., „Narodne novine“ broj 33/17.) kao i kompletnu dokumentaciju o provedenom natječajnom postupku (članovi izbornog povjerenstva, testovi, ocjena kandidata, sklopljeni ugovori o radu itd.), a koji zahtjev je odbijen temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odredbom članka 23. stavka 5. točke 5. navedenog Zakona propisano je da će tijelo javne vlasti odbiti zahtjev ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojim se traži veliki broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

U postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja utvrđeno je da je od strane tužiteljice, M. C., R. M., M. M.1 i M. M.2 te U. P. p. K.-z. ž. podneseno više zahtjeva, da se radi o korisnicima koji su međusobno povezani pa su njihovi zahtjevi tako i razmatrani. Nadalje je utvrđeno kako su ti zahtjevi, gledajući ih u cjelini, voluminozni te se većina odnosi na dulji vremenski period u kojem su traže informacije često nepreciznog korištenja riječi „sve“, „svu“ ili „kompletnu“,  da ukupnost zahtjeva i količina traženih informacija predstavlja informacije koje opterećuju tijela javne vlasti, a prethodno nije utvrđen javni interes za njihovom objavom s obzirom da proizlaze iz interesa uskog kruga ljudi, u ovom slučaju tužiteljice te s njom povezanih korisnika.

Razmatrajući sve podatke spisa predmeta, ovaj Sud prihvaća stajalište tuženika kako je u predmetnom postupku utvrđeno, da tužiteljica zloupotrebljava pravo na pristup informacijama te da njezino traženje ima za posljedicu neopravdano opterećenja rada i funkcioniranja tijela javne vlasti, sve detaljno i navedeno u osporenom rješenju slijedom čega je isto obrazloženo u skladu s odredbom članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.). Stoga, kako je tuženik naveo jasne i valjane razloge za primjenu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koje tužiteljica svojim žalbenim ni tužbenim navodima nije dovela u sumnju, to je ovaj Sud ocijenio pravilnim rješenje tuženika kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen zahtjev tužiteljice.

Kako tužiteljica nije dovela u sumnju rješenje tuženika trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 10. listopada 2018.

 

                                                                                                      

Predsjednik vijeća

Blanša Turić, v.r.