REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-367/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Sanje Štefan i Borisa Markovića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženice Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 18. listopada 2018.

 

 

r i j e š i o   j e

 

 

Tužba se odbacuje.

 

 

Obrazloženje

 

 

U tužbi od 28. kolovoza 2018. tužitelj tvrdi da tuženica nije u zakonskom roku odlučila o njegovoj žalbi podnesenoj protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/250, urbroj: 251-02/21/007-18-20 od 15. lipnja 2018., kojim je, na temelju članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13. i 85/15.), odbijen tužiteljev zahtjev za pristup informacijama.

Tužitelj predlaže da se naloži tuženici da u roku od 15 dana donese odluku o njegovoj žalbi te da se Gradu Z. naloži da mu dostavi odluku o žalbi u roku od tri dana od primitka rješenja tuženice.

U odgovoru na tužbu tuženica ističe da je o tužiteljevoj žalbi protiv rješenja Grada Z. od 15. lipnja 2018. odlučeno rješenjem, klasa: UP/II-008-07/18-01/508, urbroj: 401-01/10-18-6 od 25. rujna 2018. Napominje da je u istoj pravnoj stvari pozvana dati odgovor na dvije identične tužbe istoga tužitelja (u ovom predmetu i predmetu, poslovni broj: UsII-343/18). Predlaže obustavu upravnog spora.

Ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora.

Člankom 30. stavkom 1. točkom 5. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine,“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) propisano je da će sud rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako utvrdi da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari.

Rješenjem ovoga Suda, poslovni broj: UsII-343/18-5 od 11. listopada 2018. obustavljen je upravni spor na temelju članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavkom 1. ZUS-a jer je tuženica donijela rješenje kojim je odlučeno o tužiteljevoj žalbi protiv rješenja Grada Z. od 15. lipnja 2018.

Budući da je u istoj pravnoj stvari donesena pravomoćna odluka u upravnom sporu, valjalo je, na temelju članka 30. stavka 1. točke 5. ZUS-a, odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 18. listopada 2018.

 

Predsjednica vijeća                                                                          

                                                                                                      dr. sc. Sanja Otočan, v.r.