REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-366/18-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Boris Marković, članovi vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi propuštanja donošenja odluke o žalbi tužitelja u postupku prava na pristup informacijama,  na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2018.  

 

r i j e š i o    j e

 

            Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je podnio tužbu protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske radi nedonošenja rješenja o žalbi protiv rješenja Ureda gradonačelnika Grada Z. od 15. lipnja 2018. kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama.

            Tužba je dostavljena na odgovor tuženiku.

            Iz odgovora na tužbu proizlazi da je Povjerenik povodom predmetne žalbe donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/507, urbroj: 401-01/10-18-4 od 25. rujna 2018. godine te je predložila da se upravni spor obustavi.

            Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.  – dalje: ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani člankom, između ostalog i citiranim člankom  43. stavkom 1. ZUS-a.

            Kako je u konkretnom slučaju u cijelosti postupljeno prema tužbenom zahtjevu tužitelja te je donijeto rješenje o žalbi protiv osporenog rješenja Grada Z., Ureda gradonačelnika od 15. lipnja 2018., trebalo je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u svezi sa odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

                        U Zagrebu 4. listopada  2018.

                                                                                               

      Predsjednica vijeća:

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.