REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-366/17-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S. K. Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 8. veljače 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/17-01/1033, urbroj: 401-01/06-17-2 od 6.prosinca 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o prigovoru bolnice K. T., broj: 05-10/9-207 od 16. listopada 2017. kao neosnovana.

Navedenim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice kao neosnovan. Prigovor je bio podnesen protiv obavijesti bolnice K. T. broj: 05-10/9-2017 od 7. kolovoza 2017. godine.

Tužiteljica u tužbi, nazvanoj žalba, traži da se njezina žalba uvaži i u cijelosti poništi rješenje tuženika  te da joj se omogući pristup informacijama i dokumentima na koje ima pravo prema Ustavu Republike Hrvatske.

Tuženik u odgovoru na tužbu ističe sve što je naveo i u obrazloženju osporenog rješenja i predlaže da se tužbeni zahtjev odbije.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Prema ocjeni ovoga Suda tužiteljica nije niti jednim prigovorom dovela u sumnju zakonitost osporenog rješenja već samo ističe da joj je trebalo omogućiti pristup informacijama i dokumentima na koje ima pravo prema Ustavu i zakonu.

Prema ocjeni ovoga Suda osporenim rješenjem je u cijelosti sukladno odredbi članka 98. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09.) odgovoreno na sve prigovore tužiteljice iz žalbe te su dati jasni i valjani razlozi za donošenje rješenja kojim je odbijena njezina žalba.

Stoga je pravilno i prema ocjeni ovog Suda odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja kojim je odbijen njezin prigovor izjavljen protiv obavijesti bolnice K. T. broj: 05-10/9-017 od 7. kolovoza 2017. koje je doneseno temeljem odredbe članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15.).

 Naime, i prema ocjeni ovoga Suda pravilno je u postupku postupljeno kada je tužiteljica upućena temeljem odredbe članka 23. stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama na odredbu drugog posebnog propisa temeljem kojeg može ostvariti svoje pravo. Tužiteljica nije niti u žalbi niti u tužbi navela niti je dokazala da joj tražena informacija nije bila dostupna temeljem drugog propisa u konkretnom slučaju temeljem odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.).

Iz spisa proizlazi da je tužiteljica podnijela prigovor protiv obavijesti bolnice K. T. kojom je obaviještena da se na njezin zahtjev ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama nego da joj je dostupnost informacije osigurana temeljem drugog posebnog propisa Zakona o zaštiti osobnih podataka. Tužiteljica je protiv navedene obavijesti podnijela prigovor koji prigovor je odbijen uz obrazloženje da tužiteljica nije niti pokušala konzumirati svoje pravo po posebnom propisu. Tužiteljici je dostupnost informacije osigurana temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka budući da je ona iste ovlaštena tražiti kao zaposlenica bolnice K. T. temeljem članka 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u izreci.

 

 

U Zagrebu 8. veljače 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.