REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-361/17-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E    

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća,  Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice Dr.sc. B. H., Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. veljače 2018.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

           

            Tužiteljica je ovom Sudu podnijela tužbu zaprimljenu 27. prosinca 2017., navodeći da je podnijela zahtjev za pravo na pristup informacijama Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je zahtjev odbacilo svojim rješenjem od 15. rujna 2017. Protiv tog rješenja, tužiteljica je podnijela žalbu Povjereniku za informiranje 23. listopada 2017., koju žalbu je Povjerenik bio dužan riješiti u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe. Kako tuženik žalbu nije riješio tužiteljica je podnijela tužbu predlažući da se naloži tuženiku donijeti rješenje kojim će odlučiti o žalbi tužiteljice.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem ističe da je u međuvremenu riješio tužiteljičinu žalbu rješenjem, klasa: UP/II-008-07/17-01/985, urbroj: 401-01/03-18-05 od 22. siječnja 2018., koje prilaže uz odgovor na tužbu. Predlaže obustaviti postupak.

Tužiteljici je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj  20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

S obzirom na navedeno Sud nalazi da u konkretnom slučaju više nema mjesta vođenju predmetnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, propisano je da će ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema odredbi članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavak 1. navedenog Zakona.

Dakle, iz tužbe tužiteljice proizlazi da je u konkretnom slučaju pokrenut spor s obzirom da tuženik nije donio nikakvu odluku o žalbi tužiteljice, koju žalbu je izjavila protiv rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 15. rujna 2017., pristup traženim informacijama. Nadalje, proizlazi da je tuženik tijekom predmetnog postupka donio rješenje od 22. siječnja 2018., kojim je poništio rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 15. rujna 2017. (točka 1. izreke), te odobrio tužiteljici pravo na pristup zatraženim informacijama i naložio Ministarstvu znanosti i obrazovanja u roku od osam dana od dana primitka tog rješenja postupiti sukladno točki 2. izreke tog rješenja (točke 2. i 3. izreke).

Iz navedenog slijedi da je tuženik odlučio o žalbi tužiteljice donošenjem citiranog rješenja od 22. siječnja 2018., dakle, na način kako to propisuje odredba članka 119. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.), pa ovaj Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., a u vezi članka 43. stavak 1. ZUS-a, riješiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 7. veljače 2018.

 

Predsjednica vijeća

Mirjana Čačić, v.r.