REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-360/17-5

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice M. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi šutnje uprave, na sjednici vijeća održanoj 7. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je tužbom, koju pogrešno naziva žalba, pokrenula upravni spor protiv Povjerenika za informiranje jer nije u zakonom propisanom roku donio rješenje u svezi sa žalbom koju je podnijela protiv rješenja bolnice K. T. broj 05-10/14-2017 od 19. listopada 2017.

Tuženik je sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) pozvan da dostavi očitovanje na navode tužbe.

Podneskom od 23. veljače 2018., tuženik je izvijestio Sud da je dana 23. veljače 2018., donio rješenje kojim je riješio žalbu tužiteljice. Ovo rješenje dostavljeno je uz odgovor tuženika.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima, tužiteljici je odgovor tuženika dostavljen podneskom ovog Suda od 27. veljače 2018.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe, između ostalog, razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. tog Zakona. Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Budući da je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/5, urbroj: 401-01/11-18-4 od 23. veljače 2018., kojim je u cijelosti postupio po tužbenom zahtjevu odnosno riješio je žalbu tužiteljice izjavljenu protiv rješenja bolnice K. T. od 19. listopada 2017., postupak je valjalo obustaviti.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u svezi s odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima, odlučeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 7. ožujka 2018.

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.