REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-359/17-5

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E 

 

R J E Š E N J E  

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr.sc Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje  Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 19. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/17-2017 od 10. listopada 2017. godine.

Tužitelj u tužbi navodi da Povjerenik za informiranje nije riješio njegovu žalbu, te predlaže da se pokrene postupak zbog nerješavanja iste u zakonskom roku.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je povodom žalbe tužitelja doneseno rješenje, KLASA: UP/II-008-07/18-01/4, URBROJ: 401-01/06-18-3 od 14. veljače 2018., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje i predmet vraćen na ponovni postupak, a koje rješenje se u prilogu dostavlja. Predlaže postupak obustaviti.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS), tužitelju  je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. ZUS-a, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 19. travnja 2018.

 

                                                                                                                       Predsjednica vijeća

Lidija Vukičević, v.r.