REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-358/18-4

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 27. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

                       

                                                               Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu radi šutnje uprave – zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke tuženika pojašnjavajući da tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi tužitelja protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d., poslovni broj: E-6444/17/ZV od 4. rujna 2017., koje je zaprimio 8. rujna 2017., a kojim rješenjem se odbija tužiteljev zahtjev za pristup informacijama. Dana 10. rujna 2017., tužitelj je izjavio tuženiku žalbu protiv navedenog rješenja. Predlaže naložiti tuženiku u roku od 15 dana donijeti odluku o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv naprijed citiranog rješenja Hrvatske elektroprivrede od 4. rujna 2017.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. broj E-6444/17/ZV od 4. rujna 2017., donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/819, urbroj: 401-01/03-18-07 od 9. travnja 2018., dostavljajući ujedno navedeno rješenje i dokaz o uručenju istog prvostupanjskom tijelu koje ga je zaprimilo 22. svibnja 2018.  

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1. i 2., člankom 43. stavak 1. te člankom 88. ovog Zakona.

Iz tužbe tužitelja dakle proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. E-6444/17/ZV od 4. rujna 2017., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.). Iz spisu priloženog rješenja tuženika od 9. travnja 2018. (klasa: UP/II-008-07/17-01/819, urbroj: 401-01/03-18-07), proizlazi da je tuženik u povodu žalbe tužitelja poništio navedeno rješenje od 4. rujna 2017. i predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

S obzirom da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 27. rujna 2018.

                                                                                   

Predsjednica vijeća

                                                                                    Mirjana Čačić, v.r.