REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-358/17-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 21. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je 22. prosinca 2017. ovom Sudu podnio tužbu na temelju odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) kojom zahtjeva da Sud tuženiku naredi donošenje rješenja o žalbi koju je podnio 13. rujna 2017. protiv rješenja N. n. d.d. broj: OS-2017/15569, UB: OS-2017/15569-01, kojim je odbijen njegov zahtjev za pravo na pristup informacijama.

U odgovoru na tužbu tuženik navodi da je žalbu tužitelja riješio rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/880, URBROJ: 401-01/11-18-5 od 9. veljače 2018., koje dostavlja, a kojim je djelomično odobren pristup traženim informacijama.

Tužitelj nije Sudu dostavio očitovanje na odgovor na tužbu koji mu je u smislu članka 6. ZUS-a uredno dostavljen dopisom od 14. veljače 2018.

Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

S obzirom na sve navedeno, na temelju citirane odredbe riješeno je kao u izreci.

 

 

U Zagrebu 21. ožujka 2018.

 

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v .r.