REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-357/18-4

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

 R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na  sjednici vijeća održanoj 12. rujna 2018.

 

 r i j e š i o  j e

 

Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je pokrenuo upravni spor iz razloga što tuženik u zakonom propisanom roku nije donio odluku povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. Z. broj E-4220/17/ZV od 23. ožujka 2017. Razlozi na kojima tužitelj temelji tužbu posebno se ne iznose zbog načina rješavanja ovog upravnog spora.

            Sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužba je dostavljena na odgovor tuženiku.

Tuženik je u svom odgovoru naveo da je u svezi sa žalbom tužitelja donio rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/769, urbroj: 401-01/04-17-13 od 11. listopada 2017. te da je u istoj pravnoj stvari ovaj Sud odlučio rješenjem broj UsII-220/17 od 4. siječnja 2018.

Ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora.

Odredbom članka 30. stavka 1. točke 5. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako utvrdi da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari.

Uvidom u rješenje ovog Suda broj UsII-220/17 od 4. siječnja 2018. Sud je utvrdio da je u istoj pravnoj stvari donesena pravomoćna odluka u upravnom sporu.

Iz navedenog razloga temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 5. Zakona o upravnim sporovima odlučeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 12. rujna 2018.

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.