REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-357/17-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E     

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M., Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

           

Tužitelj je u tužbi (pogrešno označenoj kao žalba) podnesenoj ovome Sudu 22. prosinca 2017. naveo da je protiv rješenja Fakulteta organizacije i informatike V., klasa: 008-01/17-01/1, urbroj: 2186-62-14-17-11 podnio žalbu tuženiku dana 18. listopada 2017., koji povodom te žalbe nije donio odluku, zbog čega tužitelj podnosi tužbu. Predložio je da Sud naloži tuženiku da odluči o njegovoj žalbi.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom predmetne žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Sveučilišta u Z., Fakulteta organizacije i informatike V., klasa: 008-01/17-01/1, urbroj: 2186-62-14-17-11 od 6. listopada 2017. donio rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/1027, urbroj: 401-01/04-18-5 od 22. veljače 2018. (pogrešno naveden datum 23. veljače) kojim je djelomično poništeno prvostupanjsko rješenje i tužitelju djelomično odobreno pravo na pristup zatraženim informacijama, te naloženo prvostupanjskom tijelu da postupi po rješenju u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima  (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku povodom njegove žalbe izjavljene protiv odluke Sveučilišta u Z., Fakulteta organizacije i informatike V., klasa: 008-01/17-01/1, urbroj: 2186-62-14-17-11 od 6. listopada 2017., kojom je odbijen njegov zahtjev podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/1027, urbroj: 401-01/04-18-5 od 22. veljače 2018., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik djelomično uvažio žalbu tužitelja izjavljenu protiv naprijed navedenog rješenja prvostupanjskog tijela od 6. listopada 2017. na način da je djelomično odobrio pravo na pristup zatraženim informacijama (točke 2., 3., 4. izreke), a u preostalom dijelu odbio žalbu (5. izreke).

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, to Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora, slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona,  odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 7. ožujka 2018.

 

Predsjednica vijeća

Arma Vagner Popović, v.r.