REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-356/17-6

 

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr.sc. Mirjane Juričić, članova  vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, u sjednici vijeća održanoj 9. ožujka 2018.

 

r i j e š i o     j e

                       

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučilo o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv bolnice K. T., broj: 05-10/13-2017 od 3. listopada 2017.

            Tužitelj predlaže da se naloži tuženiku da donese rješenje te da se pokrene odgovarajući postupak prema istom zbog nerješavanja predmeta u zakonskom roku.

            Tuženik u odgovoru na žalbu navodi da je 2. veljače 2018., donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/3, urbroj: 401-01/04-18-3 kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/13-2017 od 3. listopada 2017. , te predlaže ovom Sudu da odbije tužitelja s njegovim zahtjevom, odnosno da obustavi upravni spor.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS)  odgovor  tuženika dostavljen je tužitelju.

            Odredbom članka 43. ZUS-a  propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavak 1. Zakona.

         Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je odlučio o  žalbi tužitelja koju je izjavio protiv rješenja bolnice K. T. od 3. listopada 2017. proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, pa je sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 9. ožujka 2018.

 

Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.