REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-351/18-6

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Lidije Vukičević predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, na sjednici vijeća održanoj 12. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je 16. kolovoza 2018. ovom Sudu podnio tužbu na temelju odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) kojom zahtjeva da Sud tuženiku naredi donošenje rješenja o žalbi koju je podnio protiv rješenja Grada Z., KLASA: UP/II-008-02/17-002/465, URBROJ: 251-02-22/007-18-18 od 20. ožujka 2018. kojim je odbijen njegov zahtjev za pravo na pristup informacijama

U odgovoru na tužbu tuženik navodi kako je žalbu tužitelja riješio rješenjem, KLASA: UP/II-008-07/18-01/282, URBROJ: 401-01/10-18-2 od 11.srpnja 2018., koje dostavlja, a kojim je usvojena žalba, poništeno prvostupanjsko rješenje i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Tužitelj je  Sudu dostavio  očitovanje na navode odgovora na tužbu podneskom zaprimljenim 10.rujna 2018. godine u kojim izjavljuje da povlači tužbu.

Odredbom članka 41. stavka 1. ZUS-a, propisano je da tužitelj može povući tužbu do donošenja odluke kada se rasprava ne vodi odnosno do zaključenja rasprave, u kom slučaju će sud prema odredbi stavka 3. tog članka obustaviti spor.

S obzirom na sve navedeno, na temelju odredbe članka 41. stavka 3. ZUS-a i 46. stavka 1. točke 2. riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 12. rujna 2018.

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Lidija Vukičević, v.r.