REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-350/18-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 17. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je Sudu podnio tužbu u kojoj navodi da tuženik nije riješio njegovu žalbu koju je izjavio protiv rješenja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, URBROJ: I-399/18, KLASA: 06-03-E-80-16 od 10. travnja 2018. te zahtijeva da Sud naredi tuženiku da donese odluku o žalbi.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je donio rješenje o žalbi tužitelja, KLASA: UP/II-008-07/18-01/367, URBROJ: 401-01/03-18-15 od 27. rujna 2018., koje dostavlja i kojim je tužiteljeva žalba odbijena. Ukazuje kako je na okolnost kašnjenja u rješavanju žalbe utjecalo u znatnoj mjeri ponašanje tužitelja koji je tijekom 2017. godine podnio 464 žalbe, što je 39,6% svih zaprimljenih žalbi tijekom 2017. godine, dakle dvije petine kapaciteta tuženika angažirano je za rješavanje samo predmeta tužitelja. Ujedno je tužitelj pokrenuo 99 upravnih sporova, što iznosi 56,57% svih podnesenih tužbi.

Tužitelj se nije očitovao na navode odgovora na tužbu koji mu je uredno dostavljen sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS).

Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tužbenim zahtjevom, tužitelj je u smislu odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. ZUS-a zahtijevao donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku. Budući da je tuženik u tijeku upravnog spora takvu odluku donio, ispunjeni su uvjeti iz naprijed citirane odredbe članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu upravnog spora pa je sukladno odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. listopada 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.