REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-349/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

         Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku, na sjednici vijeća održanoj  4. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 16. kolovoza 2018. godine podnio tužbu ovom Sudu tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da odluči o pravodobno podnesenoj žalbi protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. oznake E-317/18/ZV od 15. siječnja 2018.

             Obzirom na to da tuženik nije pravodobno odlučio o žalbi zbog šutnje prvostupanjskog tijela, tužitelj je zatražio da Sud naloži tuženiku da u roku od petnaest dana odluči o žalbi.

             Tuženik je, na traženje ovog Suda, dostavio spis predmeta te se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem obavještava Sud da je u međuvremenu riješio tužiteljevu žalbu rješenjem KLASA:UP/II-008-07/18-01/680 URBROJ:401-01/10-18-1 od 24. rujna 2018., koje je i  dostavio. Predlaže Sudu, obustaviti spor.

            Odgovor tuženika dostavljen je tužitelju.

            Predmet ovog spora je ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS)- tzv. šutnja uprave.

            Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

           Tuženik je prekinuo šutnju uprave donošenjem naprijed označenog rješenja o žalbi tužitelja pa su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu predmetnog upravnog spora.

           Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1.ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu, 4. listopada 2018.

 

                                                                                                        Predsjednica vijeća                                                                                                                        

Senka Orlić-Zaninović, v.r.