REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-348/18-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

 R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Blanše Turić predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjana Juričić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi ne donošenja odluke o žalbi tužitelja, na sjednici vijeća održanoj 3. listopada 2018.

 

r i j e š i o  j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede, d.d., broj: E-56/18/ZV od 3. siječnja 2018. kojim je odbijen zahtjev tužitelja temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama s obrazloženjem da tužitelj zloupotrebljava pravo na pristup informacijama.

            Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da tuženik nije odlučio o žalbi koju je izjavio protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede, d.d. u roku propisanom člankom 120. Zakona o općem upravnom postupku, te predlaže ovom Sudu da donese presudu kojom će naložiti tuženiku da donese odluku po žalbi tužitelja.

            Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/681, urbroj: 401-01/10-18-1 od 24. rujna 2018. kojim je poništio prvostupanjsko rješenje, te je predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Predlaže da Sud obustavi upravni spor.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) odgovor tuženika dostavljen je tužitelju.

            Odredbom članka 43. ZUS-a propisano je ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavka 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. proizlazi da više nema uvjeta za vođenje upravnog spora radi ne donošenja odluke o žalbi, pa je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 3. listopada 2018.

                                                                                                                 

 Predsjednica vijeća

  Blanša Turić, v.r.