REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-347/18-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2018.  

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Ovaj Sud je dana 16. kolovoza 2018. zaprimio tužiteljevu tužbu protiv tuženika, radi nedonošenja rješenja o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatske elektroprivrede, d.d., broj: E-57/18/ZV od 3. siječnja 2018., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama.

Nadalje u tužbi navodi kronologiju događaja, te obzirom da tuženik nje riješio o njegovoj žalbi u zakonom propisanom roku, tužitelj smatra da su ispunjeni uvjeti da se tuženiku naloži da donese odgovarajuću odluku u roku i na način pobliže navedenim u tužbi, odnosno da se ta odluka dostavi tužitelju, u kojem pravcu predlaže da ovaj Sud postupi.  

Na traženje ovog Suda tuženik se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je naveo da je u povodu izjavljene žalbe tužitelja, donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/682, urbroj: 401-01/10-18-1 od 24. rujna 2018., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Navedeno rješenje tuženik je dostavio  uz odgovor na tužbu.

 Iz navedenog razloga predlaže da ovaj Sud obustavi predmetni upravni spor.

Razmatrajući dostavljeni spis kao i podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je ocijenio da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema daljnjoj odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a, Sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a.

Prema sadržaju tužbenog zahtjeva, kao i očitovanju tuženika u ovom postupku proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja od 3. siječnja 2018., a o kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio rješenjem od 24. rujna 2018., koje je dostavio uz odgovor na tužbu.

Slijedom izloženog, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog rješenja, odnosno tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, zbog čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a, za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u svezi članka 43. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 4. listopada 2018.

                                          Predsjednica vijeća:

Sanja Štefan, v.r.